greenery.

ท้าให้ลดรอยเท้าคาร์บอน

243 Views

เมื่อพูดถึง Carbon Footprint หลายคนอาจคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัว เรื่องของระบบอุตสาหกรรมและองค์กรขนาดยักษ์เท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ แต่จริงๆ แล้ว คาร์บอนฟุตพริ้นท์หรือรอยเท้าคาร์บอนเป็นเรื่องของทุกคน เพราะเราต่างมีส่วนในการเพิ่มปริมาณรอยเท้าในทุกๆ กิจกรรมในชีวิตประจำวันนั่นเอง

แล้วเราจะร่วมลดรอยเท้าคาร์บอนได้อย่างไร ลองประมวลผลง่ายๆ ดูว่า ในชีวิตประจำวัน กิจกรรมใดที่สร้างผลกระทบต่อโลกบ้าง และเราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีในการทำกิจกรรมนั้นๆ เพื่อลดผลกระทบได้ด้วยวิธีการไหน มันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอย่างการเปลี่ยนเครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรมให้กรีนขึ้น แต่อาจจะเป็นเพียงการลดใช้รถยนต์ส่วนตัว รับประทานอาหารแปรรูปลดลง หรือแยกขยะรีไซเคิลให้ตรงประเภท สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เราทำเองได้นี้ มีส่วนลดรอยเท้าและวัดผลได้จริงด้วยนะ

.

243 Views
Greenery Admin
Greenery Admin
ทีมงาน greenery.org ประกอบไปด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความถนัดในการใช้สื่อร่วมสมัยเพื่อขับเคลื่อนสังคม ผ่านข้อมูลความรู้ แนวคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่เชื่อมโยงกับโลกรอบตัว

Related Story.

Close Menu