greenery.

ถ้าเชื่อใจได้ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ก็อาจไม่จำเป็น

144 Views

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์นั้นก็ดีสำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่ แต่เมื่อมองในมุมของเกษตรกรที่ทำจริง การจะได้มาตรฐานนั้นไม่ใช่ง่าย มันมีราคาเป็นเงินและแรงกายแรงใจที่ต้องจ่าย ข้อกำหนดในมาตรฐานบางอันอาจไม่เหมาะกับพื้นที่และปฏิบัติจริงยากเกินไป รวมถึงในทางกลับกัน ถ้ามาตรฐานหละหลวม ความเชื่อมั่นก็น้อยเสียยิ่งกว่าการได้ทำความรู้จักกับเกษตรกรตัวจริงที่เรารู้ว่าทำอย่างตั้งใจและมีคุณธรรม  

ดังนั้นคำตอบคือ ถ้าเชื่อใจได้ มาตรฐานก็ไม่จำเป็น แต่ถ้าเราไม่รู้จักผู้ผลิต มาตรฐานก็ช่วยได้

.

144 Views
Greenery Admin
Greenery Admin
ทีมงาน greenery.org ประกอบไปด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความถนัดในการใช้สื่อร่วมสมัยเพื่อขับเคลื่อนสังคม ผ่านข้อมูลความรู้ แนวคิดสร้างสรรค์ และแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตที่เชื่อมโยงกับโลกรอบตัว

Related Story.

Close Menu